Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

lunoliel
Zrozumiałam, że niektóre osoby nigdy nie będą mnie szanować i doceniać. Nie ma znaczenia kim jestem, jaka jestem, co robi, jaką mam historię życia i co osiągnęłam. Zrozumiałam, że nie ma sensu niczego udowadniać ani tłumaczyć. Szczególnie ludziom, którzy uważają się za lepszych od innych, a tak naprawdę lepsze od innych mają jedynie mniemanie o sobie.
— Aleksandra Steć
lunoliel
8798 e07a 500
Reposted fromthetemple thetemple viacoolekuh coolekuh
lunoliel
9115 3d7b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszczepan szczepan
lunoliel
6381 92f2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTamahl Tamahl
lunoliel
6218 ee02 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viafadenb fadenb
lunoliel
8674 c159 500

co roku ta sama dieta 
lunoliel
7775 9c13 500
Reposted fromgaf gaf viafadenb fadenb

June 19 2019

lunoliel
3032 636e 500
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viafadenb fadenb
lunoliel
8266 d307 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viafadenb fadenb
lunoliel
9187 1077
clarity gaga
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie
lunoliel
2403 4270 500
Reposted frompiehus piehus vialevune levune

May 09 2019

lunoliel
4211 84de 500
Friends
Reposted fromimradioactive imradioactive viarudelubie rudelubie
lunoliel
2775 a695 500
Reposted frombrainless brainless viaNamietnik Namietnik
lunoliel
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialenifca lenifca
lunoliel
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapensieve pensieve
lunoliel
3824 fc9f

May 03 2019

lunoliel
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiezwyykla niezwyykla
lunoliel
3608 5716
Reposted fromGIFer GIFer viathauturien thauturien
lunoliel
8561 ce4c 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
7747 f530 500

mienar:

pondering

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl