Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

lunoliel
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaszydera szydera
0315 6fb3 500
Reposted fromamatore amatore viasucznik sucznik

May 14 2017

lunoliel
0543 0c5c 500
Reposted frompiehus piehus vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
lunoliel
lunoliel
3805 8d4d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
6007 8064

did-you-kno:

The ‘Devil’s Bridge’ is a 19th-century structure in Kromlau, Germany, that was designed to make a perfect circle with its reflection in the water below. Source

Reposted fromforestheart1 forestheart1 viasucznik sucznik
lunoliel
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk

April 08 2017

6618 a49f
Reposted fromstfn stfn viagitana gitana
lunoliel
0753 ddd1 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viagitana gitana
lunoliel
1159 2de1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaiambabsi iambabsi
lunoliel
2608 7f9f 500
Styx, Mariusz Lewandowski
Reposted fromNajada Najada viapaintings paintings
lunoliel
6379 a9da
Reposted fromfoina foina viapoprostuyuki poprostuyuki
0776 acd0 500
Reposted fromgatoskyenlaplaya gatoskyenlaplaya viascorpix scorpix
lunoliel
3294 cb4d 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
lunoliel
5459 f17f 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viascorpix scorpix

July 11 2015

lunoliel
Najpierw myślisz o kimś kilka minut i zapominasz na wiele godzin. 
Później rozmyślasz o nim cały dzień, zapominając na kilka kwadransów. 
Jeszcze później ten ktoś siedzi Ci w głowie niemal cały czas, a Ty zapominasz o nim zaledwie na kilka minut.
I nawet nie zdążysz spostrzec, kiedy się od tego kogoś uzależnisz.
— to takie przerażające...
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaparadus000 paradus000
lunoliel
Prawdziwa miłość nigdy nie staje się przeszłością.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparadus000 paradus000
lunoliel
3229 e965
Reposted fromhydrocodone hydrocodone viaikari ikari
2696 3eff 500

vita-insectum:

policecallsnogbox:

rollership:

surface tension is a physical invisible object.

NO STOP OW

I reblog this for the science.  Moreover, I approve of insects demonstrating science.

Reposted froma-kind-of-madness a-kind-of-madness viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl