Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2017

lunoliel
lunoliel
Reposted fromFlau Flau viazombiekrasko zombiekrasko
1128 fa37
Reposted frompffft pffft viacocciuella cocciuella
lunoliel
Reposted fromFlau Flau viaxal xal
lunoliel
lunoliel
Reposted fromFlau Flau viapkz451 pkz451
lunoliel
Reposted fromFlau Flau viaescapism escapism
lunoliel
Reposted fromFlau Flau viacocciuella cocciuella
4211 8a90 500
Reposted fromjerkstyles jerkstyles viapkz451 pkz451

December 25 2017

lunoliel
2653 5928 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
lunoliel

Ludzie często nie wierzą w miłość. W taką miłość na całe życie. Nie wierzą, że może nam się zdarzyć ktoś zupełnie wyjątkowy. Albo, że my to zdarzymy się komuś i staniemy się całym jego światem. Nie wierzą, że można kochać raz, zupełnie, całkowicie i bezwarunkowo. 

Często słyszę, że taka miłość to owszem, zdarza się w filmach, powieściach, bajkach ale nie w życiu. Mamy skłonność do deprecjonowania uczuć innych ludzi, do braku wiary w to, co czują. Cytując Stanisława Dygata: „Własnym złudzeniom ulega się łatwo, ale cudzym się nie dowierza”.

Myślimy, że jeśli coś nie zdarzyło się nam, to przecież nie może istnieć.
A istnieje...

— Aleksandra Steć
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty
lunoliel
0491 4f63
Reposted fromteijakool teijakool viastraycat straycat
lunoliel
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viatutus tutus
lunoliel
Zróbmy coś, ruszmy się w końcu. Życie nie polega na codziennym wstawaniu rano z tą samą ponurą miną, umieraniu z nudów podczas wykładów, piciu piwa popołudniami, zachwycaniem się serialami, szlugach szybko kończonych w przerwach między zajęciami. Nie na tym polega młodość. Wybierzmy się do teatru, do opery, chodźmy na festiwale kina alternatywnego, na długie spacery, nauczmy się szyć i dobrze gotować, malujmy, twórzmy, oddawajmy się marzeniom, częściej się uśmiechajmy, planujmy, tańczmy, kochajmy się, zwiedźmy Europę, znajdźmy ciekawą pracę... Zróbmy coś, niech coś się w końcu ruszy, niech to życie nabierze sensu
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viaaniamy aniamy
lunoliel
Reposted fromFlau Flau
lunoliel
4309 b4a7
Reposted frompunisher punisher viapedosoup pedosoup
lunoliel
2128 c123
lunoliel
lunoliel
9709 e02a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialois-lane lois-lane
lunoliel
1174 b0e5 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vianiezwyykla niezwyykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl