Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2019

lunoliel
4211 84de 500
Friends
Reposted fromimradioactive imradioactive viarudelubie rudelubie
lunoliel
2775 a695 500
Reposted frombrainless brainless viaNamietnik Namietnik
lunoliel
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialenifca lenifca
lunoliel
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapensieve pensieve
lunoliel
3824 fc9f

May 03 2019

lunoliel
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiezwyykla niezwyykla
lunoliel
3608 5716
Reposted fromGIFer GIFer viathauturien thauturien
lunoliel
8561 ce4c 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
7747 f530 500

mienar:

pondering

lunoliel
7298 de38 500
Reposted froms3 s3 viafuckingspecial fuckingspecial
lunoliel
7702 2905
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapareidolie pareidolie
lunoliel
6913 0ce2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabarszczowa barszczowa
lunoliel
5624 7d72
Reposted fromtichga tichga viaSmigol Smigol

March 05 2019

lunoliel
4534 461f 500
Reposted fromgaf gaf viatamarka tamarka
lunoliel
8786 5d01
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viafrique frique
lunoliel
9953 5441 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viamaladziewczynka maladziewczynka
lunoliel
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viamiieciuu miieciuu
lunoliel
lunoliel
7114 ccac
Reposted fromskibszczok skibszczok viapicakus picakus
lunoliel
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadirtyliar dirtyliar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl