Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2019

lunoliel
4173 58d8 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaadremdico adremdico
lunoliel
lunoliel
1420 3ca8 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaMissDeWorde MissDeWorde
lunoliel
8793 69c0 500
Reposted frompiehus piehus viaotella otella

September 12 2019

lunoliel
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viaonmelancholyhill onmelancholyhill
lunoliel
0653 93c0 500
Reposted fromwyczes wyczes viaonmelancholyhill onmelancholyhill

September 10 2019

lunoliel
6060 602b
Reposted fromdatfeel datfeel viajezu jezu
lunoliel
2421 bcbe
Reposted fromdatfeel datfeel viajezu jezu
lunoliel
Reposted fromFlau Flau vialte lte
lunoliel

repost if you should be doing something that ISN’T soup.

Reposted fromwormstache wormstache viaelinela elinela
lunoliel
6963 3a8a 500
Reposted fromzciach zciach via8agienny 8agienny
lunoliel
6045 c739 500
Reposted fromfungi fungi vialte lte
lunoliel
1649 fc3d
Reposted fromdatfeel datfeel viaverdantforce verdantforce
lunoliel
6730 80cb 500
Reposted fromexistential existential viaMerlinka Merlinka
lunoliel
5164 8619 500
Reposted fromgaf gaf viabehcio behcio

September 08 2019

lunoliel
4116 3c81 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagr8dizaster gr8dizaster
lunoliel
Reposted fromFlau Flau viaflosik flosik
lunoliel
1487 8235
Reposted fromtichga tichga viasofias sofias
lunoliel
4944 435b 500
Reposted frompapaj papaj viagr8dizaster gr8dizaster
lunoliel
Xeno – najmniejsza mierzalna jednostka relacji międzyludzkiej. Wymieniana jest na ogół między osobami całkowicie  obcymi. Przyjmuje postać, przykładowo, błysku flirtu w oku, kiwnięcia ze zrozumieniem, albo wspólnego uśmiechu nad jakimś zrządzeniem losu. Te momenty są zupełnie nieprzewidywalne i mijają szybciej niż trwały, ale są ważnym pokarmem emocjonalnym, który łagodzi naszą samotność. słownik nieoczywistych smutków
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainaf inaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl