Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaPoranny Poranny
1075 4791 500

psychoticrambling:

my crystal ball says you really fucked up this time

Reposted fromambeer6 ambeer6 viaPoranny Poranny
lunoliel
0090 0ae9 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaPoranny Poranny
lunoliel
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
lunoliel
1920 a418
Reposted fromsosna sosna viaPoranny Poranny
lunoliel
Spytał, co sądzę o innych studentach, więc mu odpowiedziałem. Są w porządku, ale wszyscy wydają się mocno do siebie podobni; bardzo się silą, żeby mieć własne zdanie, ponieważ nigdy nie ponieśli porażki, tutaj również nie chcą się okazać rozczarowaniem, nigdy nie byli przeciętniakami i uważają, że zawsze muszą wygrywać. Jednak życie większości ludzi wcale tak nie wygląda. Profesor chciał wtedy wiedzieć, co można by na to poradzić. Odparłem, że można by odesłać ich na rok do jakiejś pracy bez perspektyw, na przykład do przetwórni drobiu albo do rozrzucania gnoju traktorem. Lepiej by im to zrobiło niż dziekanka w Peru. Profesor roześmiał się i uznał moją wypowiedź za niesłychanie dowcipną. A ja wcale nie zamierzałem być zabawny.
— James Rebanks "Życie pasterza. Opowieść z Krainy Jezior"
Reposted fromPoranny Poranny
lunoliel
So fluffy.
Reposted frombiru biru viaPoranny Poranny
lunoliel
1538 6e31
Reposted fromscorpix scorpix viaPoranny Poranny
1460 16db
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaPoranny Poranny

October 12 2018

lunoliel
1989 614f
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPoranny Poranny
lunoliel
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny

October 11 2018

lunoliel
6360 4b06 500
Reposted fromlordfish lordfish viaPoranny Poranny
lunoliel
An institute for fine art and design in Holland, The Jan van Eyck Academie, has come up with an experimental edition of Ray Bradbury’s Fahrenheit 451, which requires you to nearly burn the book to read it.
The pages of the book are completely black till you bring heat close to the paper. The sooty layer then disappears revealing the printed text underneath.
Reposted fromgruetze gruetze viaPoranny Poranny
lunoliel
9832 f4bb 500
Philosophy humor.
Reposted fromsommteck sommteck viaPoranny Poranny
lunoliel
0181 373d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
4313 4361
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viaPoranny Poranny
lunoliel
2057 6195

lordputin:

doe:

Penguin “Mirror” - they rotate to form an image of what’s in front of them

#what a time to be alive

Why did I first think they were highly trained real penguins

Reposted frommiduha miduha viaPoranny Poranny
6331 7e67 500

awordwasthebeginning:

@official-german-translationen

How I love that German has a rather long word for ‘car insurance’ but merely three letters for ‘existential despair and the meaninglessness of life’.

4759 6268 500

disgustinganimals:

truecrimefalsecrime:

stop it charles

charles not again

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl